Elektrifiering

                                                  Elektrifiering medför stora koldioxidutsläpp!Den globala medeltemperaturen har ökat sedan 1800-talet och ökade koldioxidutsläpp ligger bakom en stor del av ökningen. När man förespråker olika åtgärder är det viktigt att de är verkningsfulla och inte bara känns bra.


En populär åtgärd är elektrifiering i olika former.  Men hur påverkar den egentligen de globala utsläppen av koldioxid?


Det är bra att den svenska elproduktionsmixen är nästan 100% fossil men vill man förstå konskevenserna av elektrifiering måste man betrakta Europa som helhet. Europas olika elnät är sammankopplade till ett enda stort nät. Om ett land ökar sin elkonsumtion måste Europas totala elproduktion öka. Om Sverige ökar sin import av el från Norge kommer de att exportera mindre fossilfri el till andra länder som då måste få sin el på annat sätt. O.S.V.


EUs produktion av el 2022 var till 39% fossil. 2018 var andelen 43% så det går långsamt att fasa ut fossila bränslen. En orsak bakom den långsamma utfasningen av fossilt är att flera EU-länder lagt ner kärnkraft. Vi kan bara hoppas att den trenden vänder.


Det helt dominerande sättet att se på elektrifieringens koldioxidpåverkan är tyvärr att utgå från ett trubbigt tumregelsystem där gamla prylar anses ha lika stor påverkan som nya och prylar i olika länder påverkar i förhållande till hur landets produktionsmix ser ut. Men om vi verkligen vill veta hur elektrifieringen påverkar de golbala utsläppen av koldioxid är det de faktiska konskevenserna vi måste uppskatta. Det är den utgångsdåpunkten jag har.


  Till skillnad från fossilt kan inte den fossilfria elproduktionen öka för att elbehovet ökar, utan den ökas genom beslut om och gemomförd utbyggnad. Det gör att om elförbrukningen ökar måste man skaffa den extra energin genom att elda mer fossilt (kol, olja, gas). Åtminstone till den dag i framtiden då Europas elproduktion är helt fossilfri med marginal så att den  även klarar en konsumtionsökning helt fossilfritt.


  Nedanstånde bild illustrerar detta genom olika scenarier för elproduktion.


  Den vänstra gruppen av tre staplar utgår från den elproduktion som gällde 2022. De tre olika staplarna visar hur det är bara den fossila produktion som ökar/minskar när elkonsumtionen ökar/minskar.


  Naturligtvis är det bra att öka den fossilfria elpoduktionen. Men som visas i den högra gruppen så slår en ökad elkonsumtion fortfarande till 100% på den fossila produktionen. A = B.
  Sammanfattning: Elektrifiering medför stora koldioxidutsläpp. Det är först den dag alla staplar är helt gröna som elektrifiering är bra.


  Kommentar: Att el kan flöda fritt i Europa är en lite idealiserad bild. Vid transport av el uppkommer förluster och det finns flaskhalsar. Men de avsteg från den idealiserade bilden leder till ännu mer fossilproduktion eftersom en det fossilfri el går till spillo.


  Ett par dokument med samma tema med några år på nacken:


  Klicka här: Elektrifiering ger stora CO2-utsläpp.


  Klicka här: Svenska elbilar genererar mycket koldioxid.


  Sammamfattning: Elbilar släpper ut 60-100% CO2 relativt dieselbilar. Om kolkraft står för all ökad/minskad fossil elproduktion i Europa orsakar elbilar och dieselbilar ungefär lika stora utsläpp. Om gas är den enda fossila källan blir andelen 60%.


  Analysen av elbilars utsläpp bygger på data från www.transportenvironment.org som är en organisation som verkar för elektrifiering.   /Osborn Hogevik


  Webmaster:  web@hogevik.com